Links

Belangenorganisaties voor doven en slechthorenden

 • Dovenschap – Landelijke koepelorganisatie voor belangenbehartiging voor doven
 • Stichting Hoormij – Belangenvereniging voor Slechthorenden; voor mensen die slecht horen, lijden aan hyperacusis, ménière of tinnitus, of een cochleair implantaat hebben (NVVS)
 • Stichting Plotsdoven – Belangenorganisatie voor plots- en laatdoven
 • FODOK – Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen
 • FOSS – Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak- taalmoeilijkheden
 • Divers Doof – Federatie voor dove, plots-/laatdove en ernstig slechthorende mensen en hun ouders, ongeacht hun leeftijd
 • Helen Keller Stichting – Belangenorganisatie van en voor prelinguale doofblinden
 • NCBD – Nederlandse Christelijke Bond van Doven
 • NDJ – Nederlandse Dove Jongeren, voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar
 • SH-Jong – Slechthorende Jongeren Organisatie voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar

Hulp- en dienstverleners voor doven en slechthorenden

 • GGZDS.nl – Informatie over psychische problemen voor doven en slechthorenden (geheel in gebarentaal te bekijken)
 • DB-connect – Landelijke informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien (doofblindheid)
 • Kentalis – Landelijke organisatie gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren
 • Koninklijke Auris Groep – Voor kinderen en volwassenen die moeilijkheden hebben met horen, spreken of gebruik van taal
 • MIND Korrelatie – Nationaal publiekscentrum waar iedereen terecht kan voor informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn
 • Noorderbrug – Voor ondersteuning op het gebied van wonen, werken en vrije tijd aan mensen met een lichamelijke handicap en aan doven. In Noord- en Oost-Nederland
 • Gelderhorst – Centrum voor huisvesting, zorg, verpleging en dienstverlening aan oudere doven
 • ZAAMzorg – Kleinschalige woonvoorziening in Amsterdam waar mensen met een verstandelijke en auditieve beperking langdurig wonen
 • MEE – Ondersteunt mensen met een beperking bij opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

Welzijnsinstellingen voor doven en slechthorenden

Gebaren en tolken

 • Nederlands Gebarencentrum – Expertisecentrum op het gebied van cursussen en trainingen Nederlandse Gebarentaal en coördinatiepunt voor activiteiten op het gebied van tweetalig onderwijs
 • Tolkcontact – Voor het aanvragen van tolkuren voor privé-, werk en onderwijssituaties
 • Stichting RTG – Kwaliteitsregister voor tolken gebarentaal en schrijftolken
 • NBTG – Nederlandse beroepsvereniging tolken gebarentaal
 • NSV – Nederlandse schrijftolken vereniging

Organisaties en informatiepunten voor doven, doofblinden en slechthorenden

 • Erbij horen – Voor dove en slechthorende jongeren die ervaringen met elkaar willen delen en tips kunnen geven.
 • Keuzehulp plotsdoven – Informatie die helpt bij het overzien van uw mogelijkheden en het maken van keuzes hierin.
 • Keuze hulp CI – Informatie die helpt als u zich afvraagt of een cochleair implantaat mogelijk iets voor u is.
 • Sterker door – Praktische informatie en advies aan mensen die doof(blind) of slechthorend zijn en hun naasten.
 • Hoorwijzer – Onafhankelijke website van de NVVS voor en door slechthorenden; met hoortest, informatie over hulpmiddelen en vergoedingen
 • Dovenagenda – Agenda voor doven en slechthorenden in Nederland
 • OPCI web – Ontmoetingscentrum voor CI-dragers en mensen die een CI overwegen en voor ouders van kinderen die een CI dragen of overwegen
 • De negende van – Voor mensen met DFNA9, een autosomaal dominant progressief perceptief gehoorverlies met een begin in de hoge frequenties
 • SWODB – Stichting wetenschappelijk onderzoek doofblindheid
 • Klinktprima – Verzameling verhalen van dove en slechthorende werknemers om te laten zien dat zij prima kunnen werken
 • Woord & Gebaar – Onafhankelijk, landelijk dovenblad
 • Doof.nl – Ontmoetingsplaats voor doven en slechthorenden; nieuws, informatie, amusement
 • Liever Sportiever – Sportvereniging voor doven, slechthorenden en horenden
 • Koninklijke Nederlandse Dovensport Bond
 • Nederlandse Stichting voor Doofblinden – Bevordert het onderling contact tussen doofblinde mensen.
 • Wesemann Travel – Reisorganisatie gespecialiseerd in het organiseren van op maat gemaakte reizen
 • Veilig achter het stuur – Informatie over medische en wettelijke bepalingen rondom autorijden met doof- of slechthorendheid
 • Handtheater
 • NOS Teletekst
 • Wegenwacht – pechmelding voor doven en slechthorenden Wegenwacht – pechmelding voor doven en slechthorenden

Algemene informatie

 • Oog op Zorg – Informatie over zorg en begeleiding in het nieuwe zorgstelsel

Medische informatie

 • Mens en gezondheid: Hyperacusis een auditieve nachtmerrie
 • KNO – patiëntenvoorlichting op medisch terrein
 • Audiologieboek – Informatie over het gehoor en ziekten van het oorw
 • Fenac – Adressen en informatie van audiologische centra
 • Thuisarts – Informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen.