Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden hanteren wij als we diensten leveren aan bijvoorbeeld Arbodiensten, het UWV, werkgevers, en organisaties waarvoor wij in onderaannemerschap werken, zoals Kentalis.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen GGMD voor Doven en Slechthorenden en opdrachtgevers voor de levering van diensten door GGMD, waaronder begrepen het maatschappelijk werk, woonbegeleiding, cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, individuele trajectbegeleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door GGMD
 3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Persoonlijk doelstellend gesprek: gesprek waarin de leerdoelen van het traject met de leerwensen van de klant/deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van het traject en is een voorwaarde voor deelname.
  • Startmoment van het traject:de eerste cursusdag/ afspraak.
  • Annuleren: het afzeggen van een gemaakte afspraak voor een gesprek of cursus, het beëindigen van de opdracht voor een traject, het verplaatsen van het startmoment van het traject.
 4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door GGMD schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen GGMD en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van:

 • het daartoe bestemde inschrijving ‐ of aanmeldingsformulier,
 • de Zorgovereenkomst tussen opdrachtgever en GGMD;
 • de door GGMD en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging/offerte
 • de schriftelijke bevestiging door GGMD aan de opdrachtgever van diens per e‐mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 • GGMD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval dat haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat
 • GGMD zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij het dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 4 – Betalingen

Overeengekomen deelnamekosten dienen voor de eerste dag van de training te zijn voldaan. Betaling van de factuur dient 30 dagen na datum factuur te zijn voldaan.
In de offerte wordt vermeld welke betalingsregeling van toepassing is.

Artikel 5 – Annulering door de opdrachtgever

 1. Bij annulering door de opdrachtgever tot 4 weken voor aanvang van de startdag is de opdrachtgever verplicht 25 % van de overeen gekomen kosten te vergoeden.
 2. Bij annulering door de opdrachtgever tot 2 weken voor aanvang van de startdag is de opdrachtgever verplicht 50 % van de overeen gekomen kosten te vergoeden
 3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de startdag worden 100% van de overeen gekomen kosten in rekening gebracht.
 4. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 5. Bij verplaatsing of annulering van het persoonlijk doelstellend gesprek binnen 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek zullen de kosten voor het gesprek in rekening worden gebracht
 6. Bij het annuleren van een gesprek of van meerdere gesprekken als gevolg van opname in een ziekenhuis of psychiatrische kliniek zal GGMD bij de financier gedurende 1 maand na opname de overeengekomen begeleidingsuren in rekening brengen.
 7. Bij het annuleren van een gesprek of van meerdere gesprekken als gevolg van vakantie of verblijf in het buitenland zal GGMD bij de financier alle overeengekomen begeleidingsuren in rekening brengen.

Artikel 6 – Annulering door GGMD

GGMD heeft het recht de cursus of het begeleidingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan GGMD betaalde bedrag.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen GGMD en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Gouda.