Bestuur en Toezicht

GGMD hecht veel waarde aan een goed bestuur, waarin transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. GGMD hanteert de code bij haar functioneren en is daarop intern en extern aanspreekbaar.

Raad van Toezicht GGMD

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen GGMD. Zij staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. De Raad van Toezicht fungeert tevens als werkgever van de bestuurder.

De Raad van Toezicht en de bestuurder van GGMD werken in constructieve dialoog met elkaar samen. De basis voor de samenwerking ligt in transparantie, openheid, vertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Er zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de bestuurder. Deze afspraken zijn vastgelegd in de statuten en verschillende reglementen welke overeenstemmen met de Governancecode voor de Zorg.

De Raad van Toezicht van GGMD bestaat uit 5 leden met ieder een specifieke deskundigheid:

  • Dorel Smits-Hoekstra MSc (voorzitter RvT)
  • drs. Trudy Prins (vicevoorzitter RvT)
  • drs. Renée Pots
  • dr. Gert van Enk
  • [VACATURE]

Visie op toezicht GGMD.

Raad van Bestuur

De bestuurder heeft de dagelijkse leiding over GGMD en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering. De bestuurder bepaalt de koers van de organisatie en draagt zorg voor het juiste werkklimaat om met de organisatie de gewenste resultaten te behalen. Voor iedere medewerker moet duidelijk zijn waar de organisatie voor staat, wat de missie is en welke kernwaarden daarbij horen.

De bestuurder wordt geadviseerd door het Managementteam en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De bestuurder van GGMD is drs. Hetty van Oldeniel.

Hetty van Oldeniel, bestuurder GGMD

Visie op bestuur GGMD.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van GGMD: BestuursSecretariaat@ggmd.nl