Algemene leveringsvoorwaarden GGMD voor Doven en Slechthorenden

U maakt met GGMD afspraken over de zorg. Bij die afspraken horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGMD. In deze algemene leveringsvoorwaarden staat waar GGMD en u zich aan moeten houden.

Algemene voorwaarden zijn moeilijk te lezen. Daarom vindt u hier heel in het kort wat de algemene voorwaarden zijn.

 1. Familie en naastbetrokkene(n)
  Familie en/of naastbetrokkenen van u hebben recht op overleg met de hulpverlener over de zorg die u krijgt. Maar alleen als u dat ook wilt. Het kan zijn dat u er bezwaar tegen heeft dat uw hulpverlener met uw familie overlegt. Dan spreekt GGMD met u af hoe het contact met familie of anderen verloopt.
 2. Recht op duidelijke informatie
  Het is voor u belangrijk dat u alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat voor zorg u wilt hebben. De Algemene leveringsvoorwaarden sommen op wat voor informatie de zorginstelling u moet geven. Bijvoorbeeld informatie over de behandelingsmogelijkheden, over de intake, over uw rechtspositie, enz.
 3. Toestemming en begin van de zorg
  U sluit alleen een overeenkomst met GGMD als u dat wilt. U moet daarvoor toestemming geven. GGMD kan pas zorg verlenen als u het eens bent met de zorg. Wij leggen de met u gemaakte afspraken vast in een overeenkomst en een plan hulp- en dienstverlening. De hulpverlener bespreekt het plan met u. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u dit aangeven. Als u twijfelt, kan GGMD u helpen met het vragen van een second opinion.
  De overeenkomst wordt door u en door GGMD ondertekend. Voor het plan kunt u mondeling toestemming geven.
 4. Uw dossier
  Uw hulpverlener legt alles wat bij de hulpverlening voor u van belang is, vast in een cliëntendossier. U heeft recht op inzage in dit dossier. Onder bepaalde voorwaarden kunt u (delen van) het dossier laten vernietigen.
 5. Verantwoorde hulpverlening en veiligheid
  GGMD moet goede kwaliteit leveren. In de leveringsvoorwaarden staat wat daarmee wordt bedoeld. Het houdt ook in dat GGMD moet zorgen voor uw veiligheid.
 6. Meten van tevredenheid
  Om te beoordelen of de behandeling of ondersteuning die u van ons krijgt het juiste effect heeft, en om te weten of u tevreden bent over onze dienstverlening, vragen wij u regelmatig een vragenlijst in te vullen. Als uw behandeling of ondersteuning betaald wordt door uw zorgverzekeraar, zijn wij soms verplicht om elk half jaar samen met u aanvullende vragenlijsten in te vullen.
 7. Zorg op afspraak
  GGMD houdt bij het maken van een afspraak zoveel mogelijk rekening met de tijden waarop u kunt. Als een afspraak is gemaakt en u kunt toch niet, moet u dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven.
 8. Ketenzorg
  Het kan zijn dat bij de hulpverlening andere hulpverleners zijn betrokken. Uw hulpverlener bij GGMD geeft u daar alle informatie over.
 9. Verplichtingen van de cliënt
  Niet alleen GGMD heeft verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden maar ook u als cliënt. U moet zich legitimeren en aangeven bij wie u bent verzekerd. Daarnaast geeft u door wie GGMD in geval van nood kan bereiken. Als u voorkeur heeft voor een bepaalde hulpverlener moet u dat tijdig melden. Verder bent u verplicht om alle voor de hulpverlening noodzakelijke informatie over uzelf te geven. Het is mogelijk dat u op een wachtlijst komt. Als u zich in de tussentijd door een andere instelling laat helpen, moet u dat doorgeven. Als de zorg niet door uw zorgverzekering of een andere voorziening wordt betaald, krijgt u daarvoor een rekening.
 10. Einde overeenkomst en nazorg
  De overeenkomst voor hulp- en dienstverlening eindigt als de hulpverlening door een andere instelling wordt overgenomen, als u de overeenkomst opzegt of als GGMD dat doet. Voor GGMD gelden daarbij bijzondere regels. Zo mag GGMD de overeenkomst alleen opzeggen als er geen financiering meer is voor uw traject. Of als u zich niet aan de afspraken houdt en GGMD u dit meerdere keren heeft gezegd. In de algemene leveringsvoorwaarden GGMD staan nog meer regels voor de opzegging door GGMD. In alle gevallen is GGMD u behulpzaam bij het zoeken naar eventueel andere zorg. Dit binnen de mogelijkheden die GGMD heeft.
  Als u overlijdt, dan eindigt de overeenkomst ook. GGMD neemt dan onmiddellijk contact op met uw familie of de door u aangegeven contactpersoon.
 11. Klachten en geschillen
  GGMD heeft een regeling voor het indienen van klachten. Lees hier meer over op deze pagina.