Kwaliteit

HKZ Kwaliteitskeurmerk

GGMD heeft het HKZ Kwaliteitskeurmerk (www.hkz.nl).
Dat betekent dat GGMD:

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • cliënten snel en effectief helpt
  • deskundige en ervaren medewerkers in dienst heeft
  • continu werkt aan verbetering van de dienstverlening

HKZ


Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

GMD voor Doven en Slechthorenden voldoet aan alle normen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023. We spannen ons extra in om ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ te verlenen.

De cliëntbeloftes zijn hier te lezen.


Kwaliteitsnormen SIAC

siac-logo“Het Kwaliteitskader auditief/communicatief SIAC” geeft de kwaliteitseisen weer waar een instelling aan moet voldoen om zich een aanbieder van ZG-behandeling auditief/communicatie in de Zorgverzekeringswet te kunnen noemen en dus zo de best mogelijke ZG-zorg te bieden.

Het Kwaliteitskader SIAC” beschrijft 12 kwaliteitsnormen waarin duidelijk wordt gemaakt wat de eigen beroepsgroep, de cliënt en de maatschappij van GGMD en haar medewerkers mag verwachten op het terrein van:

  • Kwaliteitsbevordering
  • Het afleggen van verantwoording

Conclusie Zelfevaluatie GGMD

Voor elke kwaliteitsnorm kun je als volgt scoren:  voldoende of  in ontwikkeling of  onvoldoende

GGMD scoort, d.d.  december 2023, op alle 12 gestelde kwaliteitsnormen een voldoende.

Overzicht 12 kwaliteitsnormen SIAC

Betreft zorg geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet aan cliënten met een auditieve en/of communicatieve beperking

1 Zorg ingericht en uitgevoerd conform richtlijnen De instelling heeft de zorg ingericht en voert deze uit conform de binnen de sector geldende  zorgprogramma’s.
2 ISO-certificatie De instelling heeft een extern getoetst en geldig kwaliteitscertificaat (bijvoorbeeld ISO of HKZ)
3 Behandelvisie De instelling heeft een behandelvisie opgesteld, (met daarin onder meer wat de instelling wil bereiken, en wat de kernwaarden zijn).
4 Volume en Samenwerking in de keten ·         Bij een instelling die ZG-behandeling biedt aan cliënten in cliëntprofielen 1 t/m 13  is sprake van een aantoonbaar intensieve samenwerking met een audiologisch centrum, waar de grondslag- en specialistische diagnostiek betreffende gehoor en taal/spraak plaatsvindt. Dit omdat het diagnostisch traject ook na verwijzing een centrale plaats inneemt in de ZG-behandeling.

·         Bij een instelling die ZG-behandeling biedt aan cliënten in cliëntprofielen 14 t/m 17  is sprake van een breder zorgaanbod voor die doelgroepen dan enkel ZG-behandeling (zorg vanuit andere stelsels, zoals Wmo, Wlz of vanuit aanpalende aanspraken in de Zvw, zoals GGZ of AC). Dit om de expertise over deze doelgroep op het juiste peil te kunnen houden. Het gaat in de Zvw-ZG hier om doelgroepen van erg kleine omvang en de zorg wordt veelal in nauwe samenhang aangeboden.

·         Bij een instelling die ZG-behandeling biedt aan cliënten in cliëntprofielen 18 en 19  is sprake van een aantoonbaar intensieve samenwerking met een aanbieder die zorg levert aan mensen met een verstandelijke beperking of heeft dit zelf in huis. Dit om de nauwe samenhang met VG-expertise te borgen.

5 Diversiteit en inclusiviteit De ZG-instelling heeft beleid geformuleerd waaruit blijkt dat in de samenstelling van het personeel aantoonbaar aandacht is voor medewerkers uit de doelgroep en de voorwaarden die daarvoor in het werkklimaat gerealiseerd dienen te zijn.
6 Kennis delen De ZG instelling deelt aantoonbaar kennis over auditief en/of communicatieve beperkingenmet eerstelijns-voorzieningen en professionals die in aanpalende sectoren werken. Zo zorgen we er samen voor dat mensen met een auditief/ communicatieve beperking gezien worden en de juiste hulp en ondersteuning krijgen in hun leven(stepped care).
7 Eindverantwoordelijkheid Bij alle cliëntprofielen is sprake van eindverantwoordelijkheid door een GZ-psycholoog, orthopedagoog generalist, orthopedagoog of (ontwikkelings)psycholoog.
8 Voor de doelgroep opgeleide professionals De ZG-instelling heeft aantoonbaar afspraken gemaakt over de (ontwikkeling van) ZG-behandelinhoudelijke kennis- en vaardigheden van medewerkers. De ZG-instelling heeft aantoonbaar afspraken gemaakt over de taal- en communicatievaardigheden passend bij de specifieke ZG-doelgroepen (NGT, NmG) die binnen de instelling behandeling ontvangen en aangepast aan de functie van de medewerker. Deze afspraken zijn vastgelegd in een opleidingsbeleid en een opleidingsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De ZG-instelling kan aantonen dat medewerkers de opleiding hebben gevolgd.

 

9 Multidisciplinaire behandelsetting Het behandelteam bestaat uit meerdere disciplines met expertise gericht op de domeinen taal/communicatie, systeem en gedrag.

De instelling zorgt hierdoor voor een multidisciplinaire behandeletting. Voor deze disciplines zijn bekwaamheids- en ervaringsafspraken opgesteld en is een specifiek opleidingsbeleid beschikbaar. Dit is naast behandelinhoudelijke kennis en vaardigheden tevens gericht  op communicatievaardigheden passend bij de doelgroepen die behandeld worden.

10 Monitoren

van behandelresultaten

Het monitoren van behandelresultaten is aantoonbaar geborgd in de uitvoering van de zorgprogramma’s binnen de instelling.
11 Cliëntervaring De instelling meet minimaal jaarlijks de clientervaring. De uitkomsten hiervan worden openbaar gemaakt via het jaarverslag en op de website van instelling. Tevens wordt aangegeven of (en welke) beleidswijzigingen naar aanleiding van de resultaten van de meting zijn doorgevoerd.
12 Zelfevaluatie De instelling voert driejaarlijks een zelfevaluatie uit naar de bereikte kwaliteit, gebruikmakend van indicatoren uit dit landelijk kwaliteitskader.