Medezeggenschap en advies

GGMD vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. Hiervoor beschikt GGMD over een goed functionerend medezeggenschapsorgaan voor zowel medewerkers (de ondernemingsraad) als cliënten (de cliëntenraad). Beiden zijn een belangrijke gesprekspartner en klankbord van de bestuurder. Waar mogelijk worden zij betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en de invoering van veranderingen.

Medische staf

Binnen GGMD is conform de CAO GGZ een medische staf opgericht. Dit is een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten die gespecialiseerde ggz leveren. De medische staf wordt per instelling door medisch specialisten in overleg met de Raad van Bestuur vormgegeven. De inspraak van de medische staf is aanvullend op de wettelijke inspraak die de OR heeft.

De medische staf vertegenwoordigt de medisch specialisten (psychiaters) in dienstverband die bij GGMD werken en behartigt hun belangen. GGMD betrekt met de oprichting van de medische staf professionals bij de beleidsontwikkeling.

De medische staf van GGMD is een adviesorgaan van de bestuurder en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en voorstellen doen. De bestuurder van GGMD vraagt de medische staf om advies over onder andere het meerjarenbeleidsplan, het werving- en selectiebeleid van medisch specialisten, belangrijke organisatiewijzigingen en het algemene kwaliteitsbeleid.

De medische staf van GGMD:

 • fungeert als een professionele gesprekspartner en inhoudelijk adviesorgaan van de bestuurder;
 • biedt de medisch specialisten een platform om met de bestuurder te praten over de waarborging van de kwaliteit van de (medische) zorg;
 • vergroot de inbreng en de betrokkenheid van de medische professionals op het medisch en strategisch beleid van de organisatie en de zorginhoudelijke (beleids)ontwikkelingen;

De belangrijkste bestuurlijke en organisatorische afspraken binnen de medische staf van GGMD zijn vastgelegd in een reglement.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van GGMD praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de bestuurder van GGMD over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten met brede ervaring en deskundigheid, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen.

De cliëntenraad van GGMD wordt ondersteund door een onafhankelijk ondersteuner. Deze ondersteunt de raad inhoudelijk bij advies- en instemmingsaanvragen, wet- en regelgeving, de overlegvergaderingen, werkgroepen etc.

Het is belangrijk dat cliënten kunnen meepraten over de kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkelingen binnen GGMD. De cliëntenraad heeft daarom inspraak, recht op informatie, adviesrecht- of instemmingsrecht en recht op voordracht van een lid van de Raad van Toezicht.

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Daarvoor heeft GGMD een klachtenprocedure.

De cliëntenraad van GGMD bestaat uit maximaal 7 personen. Zij zijn meestal (plots)doof of slechthorend.

De cliëntenraad vergadert 8 keer per jaar op een locatie van GGMD. De bestuurder is bij het tweede gedeelte van het overleg aanwezig. Tijdens de vergaderingen zijn (indien gewenst) gebaren-, schrijf- en NMG-tolk aanwezig.

De cliëntenraad komt graag met cliënten van GGMD in contact. Wilt u iets kwijt waar de cliëntenraad wat mee kan of hebt u vragen/opmerkingen/tips of tops? Wij horen graag hoe u de zorg van GGMD ervaart.  Mail naar clientenraad@ggmd.nl

De cliëntenraad kunt u bereiken per:

 • brief
  Cliëntenraad GGMD
  t.a.v. ambtelijk secretaris Jacqueline Cox
  Kanaalweg 93 C
  3533 HH Utrecht
 • mail
  clientenraad@ggmd.nl

Vermeld in uw brief uw adres. Als dat nodig is, kan de cliëntenraad dan contact met u opnemen. De cliëntenraad gaat altijd vertrouwelijk met uw informatie om.

Lees hieronder het artikel over de cliëntenraad in het magazine G.Hoor van GGMD

G.hoor 2022 artikel clientenraad

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van GGMD is bereikbaar via or@ggmd.nl