Leden voor de Cliëntenraad

GGMD voor Doven en Slechthorenden
Wij helpen mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben zo gezond en zelfstandig mogelijk te leven, zodat zij volwaardig en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Onze GGZ-tak werkt zowel voor volwassenen als voor kind & jeugd. Bij ons werken betrokken professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. We ontwikkelen regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeren veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van onze medewerkers. De hele organisatie telt ongeveer 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s en een landelijk team Kind & Jeugd. www.ggmd.nl

GGMD voor Doven en Slechthorenden zoekt per direct

Leden voor de cliëntenraad

De cliëntenraad van GGMD praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van GGMD over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse en affiniteit met de patiëntenzorg binnen GGMD.

Wij verwachten van u dat u;
• Bekend bent met onze organisatie als cliënt of ouder/verzorger van een cliënt (Kind en Jeugd),
• In staat bent de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen,
• Zich kunt inleven in het belang van de cliënt maar ook voldoende afstand kunt nemen van persoonlijke belangen,
• Beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding,
• Betrokkenheid met en kennis hebben van doven/slechthorenden/blinden,
• Kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving,
• Beschikt over goede sociale vaardigheden,
• Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie,
• In staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen vanuit het cliëntenperspectief.

Wij bieden u;
• De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen,
• De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van de cliënten te helpen versterken,
• Een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad,
• Een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en reiskostenvergoeding.

De cliëntenraad wordt ondersteund door een ondersteuner van het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap). Deze ondersteunt de cliëntenraad inhoudelijk bij adviesaanvragen, stelt de agenda op, maakt de verslagen en bewaakt acties.
Tijdens de bijeenkomsten is altijd een gebaren-, schrijf- en NMG tolk aanwezig.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het werk van de cliëntenraad en/of hoe u lid kunt worden, contact op met Jacqueline Cox. Zij ondersteunt de cliëntenraad en is bereikbaar via clientenraad@ggmd.nl.